Historia zmian : Skargi i wnioski

Data utworzenia:  2017-02-21 14:00:48   Użytkownik:  Sebastian Szeliga

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

1) art. 221 – art. 256 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241).

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie są rejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Kierownika Działu Nadzoru Sanitarnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie załatwia skargi i wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia skargi / wniosku w terminie określonym powyżej stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa.   

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków:

22-200 Włodawa, ul. Aleja J. Piłsudskiego 66Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.