Przetarg na zakup autoklawu parowego.

 

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

we Włodawieo g ł a s z a
p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y

n a    z a k u p    a u t o k l a w u    p a r o w e g o

wg.  C P V   nr. 33191110-9


W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.2 Prawa zamówień publicznych, oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w sekretariacie                             Stacji lub po podaniu adresu, pocztą.


Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca  2004r o godz. 10-tej.

Otwarcie ofert nastąpi 28.06.2004r o godz. 1100.Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Pani Elżbieta Stępień tel/fax (082)5721405 i Pani Grażyna Koszuta tel (082) 57 21 8 w godzinach 8.00-15.00
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2004-06-03 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 4854
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.